Algemene voorwaarden “Samia” (SWF CommV.)

1.1. Deze Algemene Voorwaarden gaan uit van CommV. SWF met zetel te Lauwbergstraat 110 Lauwe 8930 en KBO-nummer 0788.797.961 (verder Commerciële naam “Samia”).

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen SWF COMMV. en de Klant, voor zover hier door partijen niet schriftelijk van is afgeweken. In het geval dat bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met de bepalingen uit algemene voorwaarden van de Klant, zijn enkel de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. Door het enkele feit met SWF COMMV. een contract aan te gaan, stemt de Klant in met onderhavige Algemene Voorwaarden. De Klant verklaart kennis te hebben van de SWF COMMV. Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van SWF COMMV. (verder de “SWF COMMV. Website”) en ze integraal te aanvaarden. Hij erkent dat de voorwaarden integraal deel uitmaken van de overeenkomst met SWF COMMV.. Hij verbindt er zich toe deze Algemene Voorwaarden in al zijn aspecten te voldoen en na te leven, behoudens wanneer de bijzondere voorwaarden van het contract of de Bijzondere Voorwaarden (zoals verder gedefinieerd) er uitdrukkelijk van afwijken. Aldus hebben de bijzondere voorwaarden van het contract voorrang op de Bijzondere Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden voor zover ze er uitdrukkelijk van afwijken. De Bijzondere Voorwaarden hebben desgevallend voorrang op onderhavige Algemene Voorwaarden voor zover ze uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden afwijken.

1.3. SWF COMMV. behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe Algemene Voorwaarden treden in werking vanaf datum van kennisgeving aan de Klant, in voorkomend geval via publicatie op de SWF COMMV. Website.

1.4. Door het louter plaatsen van een opdracht bevestigt de Klant voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en ze als contractvoorwaarden met betrekking tot zijn opdracht te hebben aanvaard.

1.5. Het feit dat SWF COMMV. zich op een bepaald ogenblik niet beroept op één of meerdere van deze Algemene Voorwaarden, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzaking, zelfs gedeeltelijk, om zich in de toekomst op deze Algemene Voorwaarden te beroepen.

1.6. De ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

1.7. De Klant aanvaardt dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee geldige overeenkomsten tot stand kunnen komen.

2. SWF COMMV. Dienstverlening 

2.1. ALGEMENE DIENSTEN

SWF COMMV. levert de Klant, onder abonnementsformule en het één en ander met de mogelijkheid tot gebruikmaken van KMO-portefeuille, een algemeen dienstenpakket aan, samengesteld als volgt:

a. Ondersteuning van de Klant in het leveren, organiseren en coördineren van bedrijfsgerelateerde dienstverlening, onder meer op niveau van administratie, marketing, HR, technologie, IP, subsidies, juridische aspecten enz.

b. In uitvoering daarvan, het aanbieden van de mogelijkheid om beroep te doen op een of meerdere door SWF COMMV. geselecteerde en gespecialiseerde externe dienstverleners). De Klant geeft nu reeds voor alsdan de toestemming om diens ondernemingsgegevens met beknopte beschrijving van diens behoeften over te maken aan de relevante Expert(en). SWF COMMV. begeleidt de Klant, waar nodig, in de keuze van de Expert en wordt door de Klant gemandateerd om, wanneer de Klant daartoe verzoekt, de lopende dienstverleningen met de Experten te faciliteren, te coördineren en er toezicht op uit te oefenen, in rechtstreeks contact met de Klant en de Experten. De Klant stelt SWF COMMV., binnen de grenzen van de wet en eventuele deontologische of andere verplichtingen, in kennis van de start en beëindiging van zijn samenwerking met een Expert, zowel als het verloop van die samenwerking. De Klant en Expert beslissen vrij over het al dan niet aangaan, stopzetten en/of wijzigen of uitbreiden van een samenwerking met elkaar. De Klant doet dat op eigen risico en in rechtstreekse relatie tot de Expert. De Expert is derhalve als enige verantwoordelijk voor de aard, de inhoud en de kwaliteit van zijn dienstverlening, terwijl de Klant als enige ertoe gehouden is de Expert voor de geleverde diensten te vergoeden. SWF COMMV. is niet aansprakelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de dienstverlening van een Expert of enige derde, ook al werd de Klant door SWF COMMV. begeleid in de keuze ervan, of ook al werd de samenwerking tussen de Klant en de Expert door SWF COMMV. mee opgevolgd.

c. Het verstrekken aan de Klant van toegang tot de door SWF COMMV. opgebouwde kennis binnen de voor de Klant relevante domeinen (“Leerplatform”). De Klant verwerft die toegang via (i) toegangsrechten tot de besloten SWF COMMV. Website, (ii) up-to-date berichtgeving via sociale media. De toegang wordt verstrekt via het ter beschikking stellen van een account en toegangscode. Gebruikersaccount en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant is persoonlijk verantwoordelijk voor ieder gebruik ervan.

d. Het verstrekken van online en/of fysieke coaching of ondernemerscoaching.

2.2. SPECIFIEKE DIENSTEN 

SWF CommV. levert de Klant, tegen verlaagd tarief, recht op deelname aan seminaries, infosessies, vergaderingen en andere voor de bedrijfsvoering van de Klant relevante en kwaliteitsvolle initiatieven.

b. Daarnaast biedt SWF CommV., tegen vooraf overeen te komen bijzondere voorwaarden (de “Bijzondere Voorwaarden”), specifieke, niet in het abonnement begrepen diensten aan zoals * (hierna genoemd de SWF ComV.-diensten’).

3. Contract – Fees – Betaling 

3.1. SWF COMMV. is t.a.v. de Klant slechts gebonden tot het leveren van voormelde diensten bij het aangaan van een contract. De verbintenissen van SWF COMMV. jegens de Klant hebben de aard van middelenverbintenis.

3.2. De SWF COMMV.-diensten worden verstrekt tegen de in de Bijzondere Voorwaarden vastgestelde prijzen, meer BTW en andere voorwaarden. Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst. Tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden, kunnen alle prijzen jaarlijks aangepast worden aan de stijgende werkingskosten. Tenzij anders overeengekomen mag de verhoging op jaarbasis niet meer bedragen dan de aanpassing aan de index van de consumptieprijzen + 1%.

3.3. De door SWF COMMV. voorgelegde facturen dienen betaald te worden binnen 15 dagen vanaf de factuurdatum. Elke factuur waarvan het bedrag niet op de vervaldag is vereffend wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00. Bovendien zal elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet is betaald en dat niet te goeder trouw wordt betwist, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving verwijlinteresten opbrengen tegen één procent per maand. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van SWF COMMV. verbonden aan de invordering van de schuld. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.  

3.4. Onverminderd alle overige rechten van SWF COMMV. heeft SWF COMMV. het recht om zijn diensten automatisch en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst op te schorten/te beëindigen bij niet-betaling van enige onbetwiste openstaande bedragen en/of niet te goeder trouw betwiste bedragen. Alle gevolgen van de opschorting van de diensten en/of beëindiging van de samenwerking wegens niet-betaling zijn voor rekening van de Klant. Gedurende de opschorting zijn de prijzen nog steeds verschuldigd.

3.5. Betwistingen omtrent een factuur dienen binnen de acht (8) kalenderdagen na kennisname van de factuur per aangetekend schrijven aan SWF COMMV. kenbaar gemaakt te worden. Zo niet wordt de factuur geacht aanvaard te zijn en kan ze niet meer worden betwist. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

3.6 Annuleringen Consumenten kunnen beroepen op het herroepingsrecht van 14 dagen. Hiervoor dient men een formulier in te vullen en digitaal te versturen naar hello@samia-wielfaert.be het formulier is te vinden via deze link het herroepingsrecht is niet van toepassing voor consumenten of particulieren.

4. Informatie 

4.1. SWF COMMV. verstrekt de diensten binnen de grenzen van de door de Klant verstrekte informatie. SWF COMMV. vertrouwt op de juistheid en volledigheid van die informatie. SWF COMMV. kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid omwille van incorrecte of onvolledige informatie van de Klant.

5. Intellectuele rechten 

5.1. De intellectuele eigendom over de Website en de informatie erop verspreid berust uitsluitend bij SWF COMMV., dan wel heeft SWF COMMV. een beperkt gebruiksrecht verkregen met betrekking tot de aangeleverde informatie of afbeelding van een derde partij. Onder intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle rechten van intellectuele eigendom in België of elders en die in verband staan met de Website en de erop gepubliceerde inhoud, daaronder begrepen de knowhow en handelsgeheimen. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van de Website zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling of mededeling aan een derde, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze data, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaande en schriftelijke toestemming van SWF COMMV.. De inhoud van aangelegde databanken wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Het is een Klant niet toegestaan om via de Website bekomen en intellectueel beschermde data, gegevens, knowhow enz… te wijzigen, te verwijderen of na te maken, noch om ongerechtvaardigd voordeel te putten uit de reputatie van de intellectuele eigendom.

SWF COMMV. behoudt ook het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle andere door haar opgemaakte documenten en materialen, waaronder ook brochures en PowerPoints. De Klant aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling of mededeling aan een derde, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze data, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaande en schriftelijke toestemming van SWF COMMV.. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan intellectueel beschermde data, gegevens, knowhow enz… te wijzigen, te verwijderen of na te maken, noch om ongerechtvaardigd voordeel te putten uit de reputatie van de intellectuele eigendom.

6. Aansprakelijkheid 

6.1. SWF COMMV. is enkel aansprakelijk voor de schade die uitsluitend voortvloeit uit een eigen opzettelijke fout. SWF COMMV. is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, algemeen of specifiek, van welke aard dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) winstderving, verlies van contracten of gebruiksderving door de Klant of enige andere derde. De aansprakelijkheid van SWF COMMV. voor niet-opzettelijke schade zal in elk geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de waarde van de dienst. De Klant zal SWF COMMV. vrijwaren tegen vorderingen van Experten in verband met of voortvloeiende uit de overeenkomst tussen de Klant en de Expert.

6.2. Het recht op schadevergoeding vervalt zes (6) maanden nadat het feit dat aan de basis van de fout lag aan de Klant bekend werd of moest bekend zijn.

7. Overdracht van rechten 

7.1. SWF COMMV. kan haar rechten of plichten uit de overeenkomst met de Klant ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een met SWF COMMV. of haar vennoten verbonden vennootschap. De Klant kan op zijn beurt zijn rechten of plichten uit de overeenkomst met SWF COMMV. niet overdragen.

8. Communicatie 

8.1. Alle communicatie tussen SWF COMMV. en de Klant gebeurt rechtsgeldig via elektronische post (e-mail), tenzij in onderhavige Algemene Voorwaarden nadrukkelijk anders bedongen. E-mails worden verzonden naar – voor wat betreft e-mails bestemd voor SWF COMMV.: * en voor wat betreft e-mails bestemd voor de Klant: op het e-mailadres door de Klant opgegeven bij zijn registratie als SWF COMMV. Klant.

8.2. De Klant erkent en aanvaardt dat de uitwisseling van elektronische post (e-mail) een schriftelijke communicatie uitmaakt tussen verzender en geadresseerde.

9. Autonome bepalingen. 

9.1. De ongeldigheid, onwettelijkheid of onmogelijkheid om de gedwongen uitvoering van één of meerdere bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden te bekomen, hebben geen invloed op de geldigheid, de wettelijkheid of de mogelijkheid om de gedwongen uitvoering van andere bepalingen te bekomen. Evenwel komen partijen overeen om de ongeldige bepaling door een gelijkwaardige, geldige, wettelijke en uitvoerbare bepaling te vervangen, voor zoveel als wettelijk mogelijk en, indien niet, door bepalingen en afspraken die de betrachting van de partijen zoveel mogelijk evenaren en het evenwicht van de overeenkomst zoveel als mogelijk herstellen.

10. Privacy-beleid 

De Klant geeft SWF COMMV. de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestanden. SWF COMMV. streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. SWF COMMV. verwijst dienaangaande naar haar privacy policy, dewelke via de homepage van haar website kan worden geconsulteerd en integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden. De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden houdt aldus ook de aanvaarding van de privacy policy van SWF COMMV. in.

11. Diverse 

11.1. Tussen SWF COMMV. en de Klant bestaat geen partnership of enige andere vorm van vennootschap of vereniging, noch kan SWF COMMV., dan wel de Klant zich aldus voordoen.

11.2. Noch SWF COMMV., noch de Klant is bevoegd de andere partij te vertegenwoordigen of te verbinden jegens wie dan ook, noch kan een partij zich aldus voordoen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11.3. Zowel SWF COMMV. als de Klant verbinden zich ertoe de informatie die zij/hij ingevolge de uitvoering van onderhavige overeenkomst verwierf en die verband houdt met de ander, diens activiteiten, diensten, vertrouwelijk te houden en enkel aan te wenden in het kader van de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

12. Geschillenregeling 

Het Belgisch recht met uitsluiting van het internationaal privaatrecht is van toepassing.

Iedere betwisting die verband houdt met deze overeenkomst, haar interpretatie of uitvoering valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van SWF COMMV., of een andere bevoegde rechtbank naar keuze van SWF COMMV.